Hållbarhet

Vi följer Bygdegårdarnas riksförbunds riktlinjer för hållbarhetsarbete.

Av de totalt 17 globala målen i Agenda 2030 fokuserar vi på de sex mål där bygdegårdarna kan bidra mest. Läs mer om de utvalda målen nedan.

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Bygdegårdsrörelsens hållbarhetsarbete baseras på Agenda 2030 och de Globala målen (totalt 17 mål) där miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet finns med.

Bygdegårdsrörelsens bidrag till Globala målen

Utifrån de globala målen beskriver vi vår verksamhet och våra bidrag till ett hållbart samhälle
genom dessa mål som omfattar alla tre dimensionerna:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 handlar om att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.

Läs mer på Bygdegårdarnas riksförbund >>